• +45 40 82 90 33
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logit IQ - Nyheder

  • Ny generation overvågningssystem baseret på Big Data

Ny generation overvågningssystem baseret på Big Data

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Umiddelbart ligner det nye Logit det kendte og velfungerende overvågningssystem, som igennem en årrække har været i brug på en adskillige af landets største hospitaler. Men bagved har det undergået en fundamental omlægning, som har fremtidssikret det, også til brug på hospitaler, der først tages i brug om 10-12 år, og samtidig bragt systemet i en klasse for sig selv. Grundpillerne hedder Big Data, ny teknologi og brugen af APPs til mobil håndtering via smartphones og tablets. Filosofien er, at systemet konstant skal udvikles i takt med tidens behov, den teknologiske udvikling samt nye IT styresystemer – drivkraften skal være øget sikkerhed og ikke mindst kontante besparelser!

Big Data (BD) i praksis – mere end et smart begreb
Brug af Big Data filosofien har været centralt i omlægningen. I Big data indgå bl.a. en database med stamdata, som består af data for enheder, rum, måledata, alarmparametre, alarmer etc. I stedet for at alle data ligger inde i Logit systemet, er systemet splittet op i stamdata og i specifik Logit-data. Alle stamdata ligger nu ikke længere i Logitsystemet, men i en central database –Big Data. I stedet for at flere systemer benytter deres egne lukkede stamdata, kan det samles i ét stamdata-system, som kan benyttes af flere. For at gøre det tilgængeligt for andre systemer, benyttes en åben MS SQL database. Al tilgang foregår gennem et sikkert web API, som kan bruges af andre applikationer og systemer.

Hospitalssamarbejde
Omlægningen har betydet, at Logit systemet er forberedt for samarbejde mellem flere hospitaler. Ved at benytte Big Data modellen, kan flere hospitaler benytte data fra samme database, og administration og styring af systemerne kan ske af flere personer henover hospitalerne.

Integrering af Logit op imod CTS
I det nye Logit system er det muligt at integrere op imod CTS systemer på flere måder. Logit systemet kan som hidtil aktivere CTS systemer ved at trigge en alarm på CTS anlægget. Fra Logit systemet kan CTS operatøren få alle detaljer om, hvor der er fejl, hvad fejlen er og hvem, der skal kontaktes. Herudover kan CTS systemerne nu også hente data via database views eller funktionskald fra den fælles Big Data database. CTS kan herved se målinger og alarmer fra Logit systemet Fordelen ved Logit i forhold til de traditionelle CTS anlæg er relativt billige drifts- og anlægsomkostninger, samt en detaljeret og dynamisk overvågningsplatform, der løbende kan tilpasses det specifikke behov. Med baggrund i web-brugerfladen er det desuden nemt at tilgå oplysninger og lave rapporter ude på afdelingerne frem for at skulle trække informationerne ud af de traditionelle CTS anlæg.

Standardopsætning – et superværktøj
Installation og opsætning af nye målepunkter er en stor tidsrøver for mange systemer. Det er løst i det nye Logit system, hvor der nu opereres med navngivne enheder med tilhørende veldefinerede enhedsbeskrivelser. Det er derved muligt at lave en standard opsætning, der knytter en stribe overvågnings- og alarmspecifikationer til pågældende enhedstype. En standardopsætning kan f.eks. være for et medicinkøleskab. Når en standardopsætning én gang er foretaget, kan man vælge denne opsætning til andre tilsvarende medicinkøleskabe. Når et sådan medicinkøleskab tages i brug, kan man, ved blot at vælge denne enhedstype, undgå at skulle tage stilling til alarmopsætningen – alle parametre er forud indlagt, så alt man skal gøre, er at vælge den rette enhedstype. Tilsvarende for andre enhedstyper, hvad enten det er et køle-/ fryseskab, et varmeskab, en inkubator eller en helt anden type enhed. Og skulle man have en enhed, som kræver særlige parametre, kan man anvende enhedsopsætningen som en smart genvej til en basis for tilretning til specialenheden. En yderligere gevinst får man desuden den dag, man ønsker at ændre opsætningen for alle enheder. Det gøres nu kun ét sted, i stedet for på den enkelte enhed.

AD afløser registrering og vedligehold af kontaktpersoner
Som en anden markant nyhed introduceres mulighed for kontaktopsætning med brug af AD (Active Directory). AD bliver i forvejen brugt af hospitalerne. Ved ansættelse oprettes personalet i hospitalets AD, for at få et login til hospitalets generelle systemer og PC’er. Herved kan hospitalet tildele, rette og slette rettigheder for brugere, der arbejder for det enkelte hospital. I AD kan man ligeledes tilføje adgang til Logit systemet for hospitalets brugere.Herved skal brugere ikke huske på flere passwords eller i det hele taget bruge tid på at logge ind i det enkelte system. Når en bruger er oprettet i AD i relation til Logit systemet, får brugeren automatisk adgang til netop de målepunkter, der er relevante for den enkelte bruger. Den store fordel ved AD er, at man undgår at skulle oprette og efterfølgende vedligeholde alle kontaktpersonerne i systemet ved personaleændringer. Ændringerne sker automatisk, når der f.eks. sker ophør eller flytning af en ansat fra en afdeling til en anden.

Proaktive varslinger – en helt ny form for overvågning
Logit systemet har hidtil tilbudt både advarsels- og alarmgrænser, baseret på et målepunkt – I et medicinkøleskab relateret til temperaturen. Men selvom temperaturen holder sig indenfor de fastsatte grænser, kan der godt være noget galt, som først opdages, når det er for sent. For eksempel kan komponenter i køleskabet være slidt eller have en fejl, så et nedbrud vil ske inden for nær fremtid. Ved at benytte Big Data samkøring af flere parametre f.eks. skabstemperatur, døråbninger, kompressorfunktion, og rumtemperatur, kan man opdage fejl i tide, allerede inden, der sker nedbrud. I tilfældet medicinkøleskab betyder det, at man kan nå at få fat i et erstatningsskab og flytte medicinen på et tidspunkt man selv bestemmer, frem for på det tidspunkt, hvor nedbruddet sker, ofte uden for normal arbejdstid. I det hele taget er filosofien bag det nye Logit-system, at man overalt, hvor det er muligt, vil søge at være proaktiv, frem for blot at konstatere nedbrud på bagkant.

Implementering af Logit App
Det nye Logit BD-system giver også flere muligheder med Logit App’ en. Hovedtrækkene for App’ en er et nemt mobilt overblik over målepunkter, håndtering af alarmer og oprettelse af nye målepunkter. En yderligere vigtig funktion er scanning og sammenkædning. Ved at benytte App’ en kan man på simpel vis oprette et nyt målepunkt. Ved oprettelse skannes rummet, enheden og sensoren, og ved sammenkædning registreres dette direkte i Logit systemet og målepunktet er fejlfrit oprettet. Ligeledes kan App’ en bruges til at tjekke, at et målepunkt sidder det forventede sted i den korrekte enhed. Dermed kan App’ en også bruges til at holde styr på inventar, årlige godkendelser af udstyr og meget mere. App’ en er nem og intuitiv at bruge og er tilpasset både smartphones og tablets.

Den drivende kraft er sikkerhed og besparelser
Den teknologiske udvikling muliggør helt nye typer af overvågning, der kan spare hospitalerne for store summer. Således indgår dataindsamling ved hjælp af RFID og anden trådløs teknologi i flere Logit projekter. Det gælder i forbindelse med styring af medicin, men også til styring af mad, senge og andet udstyr. Alt sammen udvikling, der er rettet mod at skabe øget sikkerhed og bidrage i relation til begrænset personale Mobilitet og dynamisk udvikling gen- og krav om færre udgifter.


Hvad laver vi?

Logit IQ er state-of-the-art technology, der logger og overvåger alle dine måle/alarm punkter uafhængingt af geografisk lokation. Logit IQ består af en elektronikenhed med sensor som har forbindelse til en åben SQL database. Logit IQ kan nemt eksistere sammen med ERP systemer. Logit IQ anvendes på såvel stationære som mobile målepunkter.

Tilmeld nyhedsbrev

© 2024 Logit IQ A/S. Alle rettigheder forbeholdt.